TA STRONA UŻYWA COOKIES.

Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Kliknij na tę wiadomość aby ją zamknąć.

pl en
login

Opis usług platformy PLATON

U1 - Usługi wideokonferencji

System wideokonferencyjny ma na celu realizację łączności audio-wizualnej pomiędzy wszystkimi sieciami MAN i centrami KDM tworzącymi sieć PIONIER. Połączenia będą zestawiane przy wykorzystaniu własnej infrastruktury sieciowej pracującej w technologii IP. Ponieważ sieć PIONIER, jak również większość MAN-ów posiada szybki szkielet 10 GigabitEthernet, nie ma istotnych ograniczeń dotyczących dostępnego pasma oraz opóźnień dla transmisji wideokonferencyjnych.

Łączność będzie nawiązywana ze specjalnie przeznaczonego i zaaranżowanego do tego celu pokoju wideokonferencyjnego (w celu uzyskania jak najlepszej jakości transmitowanego obrazu i dźwięku), jednak będzie istniała także możliwość przemieszczania terminala do innych pomieszczeń (laboratoriów, sal wykładowych itp.). Możliwe będzie jednoczesne przeprowadzenie wideokonferencji pomiędzy wszystkimi ośrodkami MAN, jak również realizacja wielu równoległych wideokonferencji w mniejszych grupach. Przebieg konferencji będzie można zarchiwizować z możliwością jej późniejszego odtworzenia.

Przyjęte rozwiązanie systemu wideokonferencji będzie elastyczne i umożliwi potencjalne inne jego zastosowania, jak również późniejszą rozbudowę systemu. Oprócz głównego monitora, wielkości co najmniej 52 cale, będzie istniała możliwość podłączenia do terminala drugiego monitora lub projektora do prezentacji komputerowych. Kamera będzie zdalnie sterowana z szerokim zakresem wyboru kierunku, pochylenia i powiększenia, z możliwością zapamiętania najczęściej używanych ustawień. Oprócz głównej kamery i mikrofonu będzie istniała możliwość podłączenia dodatkowo komputera PC, drugiej kamery, odtwarzacza DVD, itp.

Urządzenia kontrolujące zestawianie połączeń będą zlokalizowane w dwóch węzłach sieciowych PIONIER-a. Jeden węzeł będzie pełnił role podstawowego serwera, a drugi zapasowego. Ponieważ oba węzły będą tak samo wyposażone i oba będą cały czas aktywne, możliwe będzie realizowanie scenariusza równoległego, jednoczesnego wykorzystania obu serwerów w przypadku większego obciążenia.

U2 - Usługi eduroam

Celem głównym projektu jest budowa infrastruktury i wdrożenie usług eduroam - prostego i bezpiecznego roamingu osób związanych ze środowiskiem nauki i szkolnictwa wyższego w Polsce (pracowników i studentów instytucji naukowych i akademickich). Poza zbudowaniem infrastruktury o charakterze szkieletowym, zakłada się również stworzenie znaczącej liczby punktów dostępu tak, by uzyskać masę krytyczną niezbędną do późniejszego, samoistnego rozwoju usługi.

Dzięki usługom eduroam pracownicy nauki i studenci uzyskają prosty, ale równocześnie kontrolowany dostęp do Internetu na terenie wszystkich instytucji włączonych do usługi, zarówno w Polsce jak i w całej Europie. Prostota korzystania z eduroam jest porównywalna do używania telefonu komórkowego - wystarczy uruchomić urządzenie w zasięgu sieci eduroam i, po chwili, użytkownik może korzystać z Internetu. Usługi eduroam działają poprzez połączenie serwerów zarządzających sieciami bezprzewodowymi instytucji za pośrednictwem struktury pośredniczących serwerów eduroam.

Usługi eduroam stają się coraz bardziej powszechne w Europie, ale w Polsce przyrost liczby instytucji, w których można z niej korzystać jest zdecydowanie zbyt wolny. Upowszechnienie tych usług wymaga osiągnięcia pewnej masy krytycznej, co jest głównym celem projektu. Ubocznym rezultatem będzie rozpropagowanie w polskim środowisku naukowo-akademickim bezpiecznych sieci bezprzewodowych.

Zakłada się zakup 21 zestawów bezprzewodowych, po jednym dla każdej instytucji - członka Konsorcjum PIONIER, 22 regionalnych pośredniczących serwerów eduroam i 2 serwerów krajowych pośredniczących. Każdy z zestawów będzie zawierał 50 radiowych punktów dostępu, które będą zainstalowane w sieciach instytucji - członków Konsorcjum PIONIER. Miejsca instalacji będą wybierane z uwzględnieniem możliwości dostępu nie tylko osobom związanym z daną instytucją, ale również innymi instytucjami akademicko-naukowymi przyłączonymi do sieci miejskiej danej instytucji - członka Konsorcjum PIONIER. We wniosku przewidziano również utrzymanie usługi i niezbędne prace o charakterze rozwojowym przez 36 miesięcy - oceniany jako okres niezbędny do ustabilizowania wdrożonego systemu i osiągnięcia odpowiedniej liczby podłączeń.

U3 - Usługi kampusowe

Usługi kampusowe zbudowane będą w oparciu o innowacyjną infrastrukturę obliczeniowo-usługową, o zasięgu ogólnokrajowym, dostarczającą aplikacji na żądanie, zdolną zapewnić szerokiemu gronu użytkowników ze środowisk akademickich i badawczych elastyczny, skalowalny dostęp do specyficznych aplikacji, zarówno w systemie MS Windows, jak i Linux, z uwzględnieniem potrzeb określonych grup zawodowych w tych środowiskach. W szczególności, pozwoli to zaoferować następującą funkcjonalność usług:

  • zdalną pracę z aplikacjami interakcyjnymi (graficznymi) w środowisku MS Windows (np. Matlab/Simulink, narzędzia graficzne AutoCad, Corel);
  • uruchamianie na żądanie maszyn wirtualnych (z systemem MS Windows lub Linux) stanowiących dedykowane środowisko pracy dla aplikacji użytkownika, np. naukowca, programisty czy grafika;
  • możliwość zestawienia wirtualnego mini-klastra na potrzeby danego użytkownika, np. laboratorium dla grupy studentów lub naukowców korzystających z określonych aplikacji;
  • zlecanie zadań wsadowych, np. animacji scen, wizualizacji.

Usługi kampusowe realizowane będą przez 20 jednostek MAN i KDM, w których umieszczone zostaną klastry lokalne połączone siecią PIONIER. Wybór technologii, konfiguracji sprzętu oraz oprogramowania aplikacyjnego został wykonany z uwzględnieniem parametrów funkcjonalno-ekonomicznych oraz wymagań użytkowników. Dokonana zostanie integracja usług z już istniejącymi w: sieci PIONIER, sieci MAN i usługami powszechnej archiwizacji. Realizacja tzw. "ostatniej mili" na bazie sieci miejskich oraz regionalnych zapewni odpowiednią jakość dostępu.

Dostęp użytkownika do systemu odbywać się będzie w sposób jednolity, niezależny od jego fizycznej lokalizacji. Umożliwi to nadrzędna warstwa zarządzania zasobami, odpowiedzialna za kierowanie żądań użytkowników do odpowiednich klastrów lokalnych i w dalszej kolejności do ich węzłów. Warstwa zarządzająca i administracyjna oprogramowania oparta będzie o rozwiązania open-source oraz Microsoft. Bardzo istotne jest również bezpośrednie wsparcie, które oferowane będzie przez wykonawców usług. Partnerzy w 20 ośrodkach uruchomią punkty wsparcia technicznego dla użytkowników - odbiorców usług.

U4 - Usługi powszechnej archiwizacji

Usługi powszechnej archiwizacji polegać będą na udostępnieniu w skali kraju funkcjonalności zdalnej archiwizacji i backupu danych jako wartości dodanej do ogólnopolskiej akademickiej sieci naukowej PIONIER. Usługa ta jest jednym z elementów koniecznych do zwiększenia niezawodności funkcjonowania każdej jednostki, a skierowana została do środowiska akademickiego, w tym uczelni wyższych, jednostek badawczo-rozwojowych oraz szpitali zależnych od uniwersytetów oraz akademii medycznych. Zapewnienie odpowiedniej jakości usługi zrealizowane będzie przez przedstawicieli jednostek MAN oraz KDM w największych środowiskach akademickich. W 10 lokalizacjach miejskich rozmieszczone zostaną węzły przechowywania danych oraz węzły usługowe, rozproszone geograficznie połączone z optycznymi sieciami miejskimi (zapewniając odpowiednią przepustowość tzw. 'ostatniej mili') oraz siecią krajową (zapewniając odpowiedniej jakości połączenia szkieletowe). Wybór technologii oraz konfiguracja sprzętowa dokonana została z uwzględnieniem parametrów funkcjonalnych oraz ekonomicznych.

Usługi powszechnej archiwizacji umożliwiać będą archiwizację danych (tworzenie kopii zapasowej danych, zlokalizowanej w odległym geograficznie miejscu) wraz z możliwością dostępu on-line oraz odtworzeniem kopii zapasowej w przypadku utraty danych podstawowych w trybie 24h x 7 dni w tygodniu. Opisana funkcja jest przykładem outsourcingu usług i dostępna będzie na terenie całego kraju w ramach sieci miejskich oraz w niedalekiej przyszłości w szerokopasmowych sieciach regionalnych.

Znaczenie usług oraz ich zapotrzebowanie jest przede wszystkim globalne, z dostępem na terenie całego kraju. Jest to tym samym jedna z głównych wartości dodanych usług powszechnej archiwizacji. Wdrożona funkcjonalność ma z założenia charakter produkcyjny i zwiększa atrakcyjność usług wyższego poziomu udostępnionych w środowisku naukowym. W chwili obecnej powstaje szereg rozwiązań Data Center zwiększających niezawodność funkcjonowania przedsiębiorstw na rynku komercyjnym. Z drugiej strony są to rozwiązania o ograniczonym zakresie, z reguły skupiającym się w ramach jednego miasta bądź jednego klienta.

Nie ma podobnego rozwiązania o tak dużym zasięgu w skali kraju z jednoczesną możliwością bezpośredniego wsparcia przez wykwalifikowany zespół (wdrożona usługa posiadać będzie kadrę bezpośredniego utrzymania i kontaktu z klientem w ramach 10 miast: Gdańsk, Białystok, Warszawa, Poznań, Łódź, Kraków, Lublin, Kielce, Częstochowa, Wrocław).

Dodatkowo proponowane rozwiązanie jest w pełni skalowalne i pozwala na zwiększenie konfiguracji poszczególnych punktów przechowywania danych, punktów usługowych, jak również zamiany punktu usługowego na węzeł przechowywania danych.

U5 - Usługi naukowej interaktywnej telewizji HD

Usługi naukowej interaktywnej telewizji HD, wdrożone w środowisku sieci PIONIER, zapewnią możliwość produkcji, składowania i udostępniania treści audiowizualnych zrealizowanych w technologii HD o tematyce naukowej dla środowiska naukowego i całego społeczeństwa. Realizacja tego celu wymaga opracowania i uruchomienia zintegrowanej platformy usługowej, w której skład wejdą narzędzia produkcji i zarządzania oraz emisji i składowania treści, rozproszony system dystrybucji i udostępniania treści HD w trybie "na żywo" / "na żądanie" oraz środowisko udostępniania usługi w trybie "Application on Demand".

W ramach projektu uruchomiona zostanie infrastruktura składająca się ze zlokalizowanych w Jednostkach Wiodących MAN i centrach KDM studiów produkcyjnych (6 szt.) i studiów nagrań (15 szt.) oraz wozu transmisyjnego - mobilnego studia produkcyjnego. Wyposażenie to pozwoli na produkcję materiałów audiowizualnych w formie programów oraz transmisji na żywo i umieszczanie ich w repozytoriach treści (2 szt.) lub emisje. Treści te będą udostępniane poprzez rozproszony System Dostarczania Treści HD, który zostanie osadzony w sieci PIONIER. Węzły tego systemu zostaną zlokalizowane w 5 ośrodkach (Regionalne Centra Danych - węzły I poziomu i urządzenia proxy/cache - węzły II poziomu dystrybucji) oraz pozostałych 16 ośrodkach (urządzenia proxy/cache - węzły II poziomu dystrybucji) miejskich sieci komputerowych w Polsce. Dzięki takiemu rozwiązaniu, wszystkie sieci MAN - a w szczególności ich użytkownicy - zrzeszeni w Konsorcjum PIONIER uzyskają niezawodny i skalowany dostęp do usług audiowizualnych HD w wysokiej jakości.

Jednocześnie, w ramach projektu uruchomionych zostanie 5 systemów emisyjnych, pozwalających tworzyć, zarządzać i emitować wirtualne kanały telewizyjne "na żywo" w jakości HD, w których ramówkach znajdą się materiały audiowizualne pochodzące z repozytoriów treści oraz koderów transmisji "na żywo", odpowiedzialnych za przygotowanie sygnału realizowanego ze studiów produkcyjnych lub wydarzeń plenerowych (w tym odbywających się poza studiami produkcyjnymi np.: wydarzenia akademickie, konferencje, warsztaty, itp.). Ponadto, w ramach projektu stworzone zostanie środowisko umożliwiające udostępnianie usługi w trybie Application on Demand, ułatwiające integrację udostępnionej platformy.

Wdrożenie Usługi naukowej interaktywnej telewizji HD zapewni możliwość udostępnienia środowisku naukowemu zintegrowanej platformy audiowizualnej, wspierającej pełny cykl życia treści cyfrowej. Usługa ta pozwoli na rozwiązanie problemu tworzenia, publikacji i udostępniania treści audiowizualnych w jakości HD na skalę ogólnokrajową, a jednocześnie pozwoli odpowiedzieć na istotne zapotrzebowanie środowiska naukowego w Polsce. Warto podkreślić, iż projektowana usługa jest jednocześnie unikalna na skalę europejską i światową, ze względu na funkcjonalność i kompleksowość proponowanego rozwiązania.

site design & code: Michał Major

statystyki